Jak budowa─?? Kompendium wiedzy budowlanej - ebook

Autor:
Wydawca: Firstnet
J─Özyk: polski
Data wydania: 2011-09-22
ISSN: 978-83-932846-0-3
Średnia ocena: 0.0

Opis:

"Pierwszy dom dla wroga, drugi dla s─?siada a trzeci dla siebie"

 

  • Jakie kroki trzeba podj─?─?, ??eby praca przy budowie w??asnego domu by??a przyjemno??ci─??
  • Co zrobi─?, ??eby doj??─? do etapu wyko??czania budynku?
  • W jaki sposób nie dopu??ci─? aby na drodze nie stan─???y ró??ne trudno??ci i k??opoty?
  • Jak unikn─?─? sytuacji w której problemy mog─? pojawi─? si─? ju?? na samym pocz─?tku inwestycji?
  • Jak wybudowa─? nowoczesny i energooszcz─?dny dom?
  • Oraz co zrobi─?, ??eby budowa nie zamieni??a si─? w jeden wielki koszmar, sp─?dzaj─?cy sen z oczu?

Na te i wiele innych pyta?? odpowiada ten poradnik. To kompendium budowlane, stworzone przy wspó??pracy ekspertów, instalatorów oraz producentów w tej bran??y, krok po kroku przeprowadza inwestora przez wszystkie etapy inwestycji, sprawiaj─?c, ??e wymarzony dom stanie si─? czym?? realnym a ca??y proces budowlany zako??czy si─? sukcesem. Ksi─???ka ta jest pomoc─? dla pocz─?tkuj─?cych osób, nie maj─?cych wiedzy budowlanej, jak równie?? dla bardziej zaawansowanych w tej dziedzinie.

Rzecz─? wyró??niaj─?c─? ten poradnik na tle innych jest to, ??e zosta?? napisany oczami inwestora a nie in??yniera budowlanego. Je??eli budujesz dom po raz pierwszy to dzi─?ki tej publikacji, wbrew powszechnie panuj─?cej opinii uda Ci si─? osi─?gn─?─? cel i wybudujesz wymarzony dom dla siebie a nie dla wroga.

1.    Chcesz mie─? dom prawid??owo zbudowany?
2.    Chcesz aby wszystkie instalacje w nim by??y wykonane poprawnie?
3.    Zak??adasz zbudowanie domu energooszcz─?dnego, spe??niaj─?cego wszystkie normy budowlane?
4.    Masz ??wiadomo??─? o tym, ??e budynek powinie by─? ocieplony, zaizolowany oraz wentylowany i chcesz, aby wszystkie te systemy by??y wykonane prawid??owo?
5.    Czy chcia??by?? aby budynek, dzi─?ki zastosowaniu innowacyjnych rozwi─?za?? technologicznych by?? domem niskoenergetycznym a co si─? z tym wi─???e – tanim w eksploatacji?
6.    Szukasz rozwi─?za??, dzi─?ki którym ca??kowity koszt inwestycji b─?dzie ni??szy od tradycyjnych?
7.    Nie masz do??wiadczenia i chcia??by?? uzyska─? pomoc na ka??dym etapie budowy?
8.    Chcesz pozyska─? wiedz─?, która pozwoli Ci samemu porówna─?, wybra─? i zdecydowa─? o dost─?pnych rozwi─?zaniach i produktach jakie oferuje dzisiejszy rynek budowlany?

Je??eli twierdz─?co odpowiadasz na te pytania to znaczy, ??e ten poradnik jest dla Ciebie.

Nie tylko udziela on odpowiedzi na postawione tu pytania, ale tak??e pomaga zaoszcz─?dzi─? wiele cennego czasu, niepotrzebnych i negatywnych emocji towarzysz─?cych przy ca??ym procesie oraz przede wszystkim jest pomoc─? w kwestii finansowej – dzi─?ki zdobytej wiedzy unikniesz b??─?dów wykonawczych, co mog??o by w konsekwencji prowadzi do bardzo kosztownych przeróbek czy zmian projektowych. Dzi─?ki zawartym w nim poradom b─?dziesz móg?? za pierwszym razem dokona─? trafnych decyzji oraz zakupu prawid??owych materia??ów budowlanych.

Zaoszcz─?dzisz na eksperymentach i nieuczciwo??ciach kryj─?cych si─? w tej bran??y. Dzi─?ki tej wiedzy nie dasz si─? naci─?gn─?─? nieuczciwym podwykonawcom i stronniczym handlowcom.

Dlaczego ksi─???ka ta jest wyj─?tkowa?
Poniewa?? debiutuje tutaj nowy, energoszcz─?sny oraz pro-ekologiczny system grzewczy, który swoj─? innowacyjno??ci─? sprawia, ??e przysz??o??─? puka do naszych drzwi.

Poradnik ten jako pierwszy w Europie opisuje nowy system ogrzewania pomieszcze??, opatentowany przez Polskich konstruktorów – „Ogrzewanie Fazowe – Ciep??oci─?gowe Ogrzewanie P??aszczyznowe”. Jest to kompletny system grzewczy oparty na przemianie fazowej, który zapewnia oszcz─?dno??ci eksploatacyjne na poziomie 60% w stosunku do standardowych rozwi─?za??. Poza tym cena zakupu oraz instalacja jest przyst─?pna dla ka??dego inwestora.

Istot─? ca??ego systemu jest to, ??e medium grzejnym nie jest woda, lecz czynnik roboczy, wykorzystuj─?cy zjawisko fizyczne zachodz─?ce w niesko??czono??─?. Zasad─? dzia??ania dla tego systemu jest przekazanie ciep??a do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania bardzo przyjaznego dla mieszka??ców. Przy zastosowaniu tego rozwi─?zania pojemno??─? wodna w uk??adzie hydraulicznym budynku zmniejsza si─? o 5-8 razy(80%). Zasad─? dzia??ania dla tego systemu jest przekazanie ciep??a do pomieszczenia w postaci subtelnego promieniowania bardzo przyjaznego dla mieszka??ców. ??rednia temperatura wody w zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) wynosi 30°C.

System ten jest w pe??ni kompatybilny w stosunku do istniej─?cych rozwi─?za?? i wspó??pracuje z ka??dym ??ród??em ciep??a (pompy ciep??a, kolektory s??oneczne, kominek z p??aszczem wodnym, ogrzewanie elektryczne, kocio?? gazowy, olejowy oraz na paliwa sta??e). Dzi─?ki swojej innowacyjno??ci jest alternatyw─? na rynku w bran??y ogrzewniczej oraz hydrauliczno-instalacyjnej. System ten oszcz─?dza wszystkie ??ród??a energii, wywiera pozytywny wp??yw na ??rodowisko poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków i w konsekwencji powoduje obni??enie kosztów eksploatacyjnych.

Poprzez swoj─? innowacyjno??─? oraz energooszcz─?dno??─? eksploatacyjn─?, koszty poniesione przy zakupie tego systemu zwracaj─? si─? bardzo szybko. Nie jest to wydatek lecz inwestycja w przysz??o??─? – ??aden inny system nie jest w stanie zapewni─? tak szybkiego zwrotu inwestycji.  Ju?? teraz mo??esz mie─? system grzewczy, który ogrzeje dom o powierzchni 300m2 za 200z??/miesi─?cznie!

Je??eli my??lisz o budowie w??asnego domu, który b─?dzie budynkiem tanim w eksploatacji oraz b─?dzie zapewnia?? komfort u??ytkowania – czyli wszystkie instalacje b─?d─? prawid??owo zaprojektowane oraz wykonane a mieszkaj─?c w nim chcesz odczuwa─? pe??ne uczucie komfortu cieplnego oraz eksploatacyjnego przy niskich nak??adach inwestycyjnych – to ta ksi─???ka jest dla Ciebie.

Ksi─???ka ta zawiera informacje, które pomog─? inwestorowi na wszystkich etapach budowy. Pocz─?wszy od zakupu dzia??ki a?? po odbiór budynku. Dzi─?ki tym informacj─? ??atwiej b─?dzie mo??na podj─?─? decyzj─? co do wyboru danego surowca budowlanego oraz materia??u wyko??czeniowego. Informacje tu zawarte przybli??─? nowe technologie w budownictwie oraz poszerz─? spektrum rozwi─?za?? technologicznych na poszczególnych etapach budowy. Dzi─?ki tym informacj─? inwestor zaoszcz─?dzi stresów i zgryzot zwi─?zanych z nieuczciwymi wykonawcami robót budowlanych i zyska cenny czas przy poszukiwaniu rozwi─?za??, technologii oraz materia??ów budowlanych. Ksi─???ka ta stanowi kompendium wiedzy budowlanej w budownictwie jednorodzinnym.