Polecane ebooki

Tyrmand warszawski

Tyrmand warszawski to zbiór felietonów o Warszawie drukowanych w latach 1946-1953 w „Stolicy” i „Tygodniku Powszechnym”. Autor powróci?? po wojnie do Polski – g??ównie z mi??o??ci do Warszawy. I w??a??nie ta mi??o???, z któr? si? bynajmniej nie kry??, jest osnow? wszystkich jego tekstów na temat naszej stolicy. Jego zdaniem: ...wszystko, dziej?ce si? poza Warszaw?, by??o niedobre, nudne, niew??a??ciwe i pozbawione wdzi?ku. Tez? t? z wdzi?kiem rozwija w felietonach.

Tak samo wszystko, dziej?ce si? w Warszawie, jest dobre, interesuj?ce, w??a??ciwe i pe??ne czaru i uroku. Przyk??ad – prosz? bardzo: gdy w ?odzi pada deszcz w Wielkanocne ??wi?ta, jest to tylko i wy???cznie win? ?odzi, bo tylko w takim mie??cie mo??e w Wielkanoc pada? deszcz. Gdy natomiast Warszawa ma nad sob? z??? pogod? w ka??de ??wi?ta, mo??na, a nawet nale??y to wybaczy?. Bowiem winna jest pogoda, a nie miasto. Na pewno. A zreszt? w Warszawie, na Wielkanoc musi by? ??adnie...

Piastowie

Autor przedstawia dzieje ??redniowiecznej Polski przez podr????e z synem. To fascynuj?ce po???czenie wyk??adu historycznego i literatury podr????niczej, w?dr??wka po najwa??niejszych zabytkach ??redniowiecznej Polski, obficie wzbogacona ma??o znanymi faktami i anegdotami. Razem z autorem odwiedzamy Ostr??w Lednicki, Gniezno, Pozna??, Giecz, Krak??w. S??uchamy ??piewu mnich??w benedykty??skich w Ty??cu i koncertu organowego w Oliwie, ogl?damy mauzoleum ostatnich Piast??w w Legnicy. Wspinamy si? na wie??? ko??cio??a w Z??otoryi, spacerujemy po cysterskim opactwie w J?drzejowie, w?drujemy podziemnymi korytarzami Wieliczki. Poznajemy pasjonuj?ce szczeg????y codziennego ??ycia w epoce ??redniowiecza, opisy jad??ospisu czy ubior??w, spotykaj?c jednocze??nie wybitnych w??adc??w, ??wi?tych i kronikarzy. Wielkie wydarzenia towarzysz? zwyk??ym sprawom, czasami osobiste konflikty decydowa??y o losach pa??stwa. To znakomita lektura dla wszystkich zainteresowanych histori? Polski, przedstawiaj?ca j? przez codzienne ??ycie jej mieszka??c??w i zwyk??e ludzkie sprawy.

Znaki szczeg??lne

Najnowsza ksi???ka Pauliny Wilk, autorki nagradzanego debiutu ??Lalki w ogniu. Opowie??ci z Indii?

??Znaki szczeg??lne? to prywatny zapis dorastania w czasie demokratycznych przemian. Osobista i poruszaj?ca historia do rodzinnego czytania. Wsp????czesna Polska uj?ta w autobiograficznej opowie??ci trzydziestolatki, kt??ra razem z r??wie??nikami prze??ywa??a zachwyty i rozczarowania now? rzeczywisto??ci?.

Ukszta??towani w okresie gwa??townych przemian i entuzjastycznej atmosferze wolno??ci, stworzyli r????norodne pokolenie. Autorka, jak wszystkie dzieci transformacji, nosi w??asne znaki szczeg??lne.

Od lat osiemdziesi?tych XX wieku do dzi??. Od socjalistycznych podw??rek do open space i przestrzeni wirtualnej. Od po??yczanych rower??w i kapsli do kupionych na kredyt mieszka?? i samochod??w. Od pomys??owych zabaw na dywanie do schematycznych zada?? w koncernach. I od ba??niowej wizji demokracji do realnej, gorzkiej polityki.  

??Znaki szczeg??lne? s? zapisem dorastania w wolno??ci, kt??ra tak??e dzieciom i nastolatkom postawi??a zaskakuj?ce wyzwania. Ostatni obywatele PRL, a jednocze??nie pierwsi obywatele wolnej Polski ?? s? generacj? szczeg??ln?. Przeci?ci na p????, starzy i nowi zarazem. Wychowani w poczuciu r??wno??ci i oswojeni z niedostatkiem, ale dorastaj?cy w atmosferze rywalizacji i wielkich szans. Nie w pe??ni nowocze??ni, bo tak??e nieco staromodni.

Urodzona w 1980 roku autorka by??a jednym z dzieci porwanych przez wir przemian. Teraz ogl?da w??asne dzieci??stwo, dorastanie i doros??o???, opisuje te?? losy rodziny, s?siad??w i bliskich, by zrozumie?, jak g???boka, wszechobecna ?? i niezako??czona ?? jest transformacja ??ycia w Polsce. Powr??t na podw??rko to okazja, by z przesz??o??ci zabra? wszystko, co potrzebne teraz w nowym, ale niekoniecznie lepszym ??wiecie: czas wolny, wsp??ln? przestrze??, zdolno??? bycia razem i budowania kompromis??w.

PAULINA WILK

Rocznik 1980.

Pisarka i publicystka.

Jej pierwsza ksi???ka ??Lalki w ogniu. Opowie??ci z Indii? (Carta Blanca, 2011) zosta??a uznana za jeden z najwa??niejszych debiut??w reporterskich ostatnich lat. Opowie??? napisana po blisko dekadzie podr????y do Indii ???czy elementy reporta??u i eseju, jest wnikliw? analiz? indyjskiego spo??ecze??stwa. Autorka zbudowa??a poruszaj?c? panoram? ??ycia ponad miliarda ludzi.

??Lalki??? sta??y si? bestsellerem, zosta?? docenione przez krytyk??w i czytelnik??w przede wszystkim za plastyczny j?zyk i bogactwo refleksji nad jedn? z najbardziej fascynuj?cych wsp????czesnych kultur.

Ksi???ka otrzyma??a m.in. nominacj? do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody im. Beaty Pawlak, Nagrody Literackiej Angelus, Nagrody National Geographic Traveller i in. Autorka odebra??a nagrod? Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera za najlepsz? ksi???k? podr????nicz? 2011 roku.

Wyspa dnia poprzedniego

W Wyspie Dnia Poprzedniego Umberto Eco w typowy dla?? spos??b ???czy przygodow? fabu??? z dyskursem filozoficznym, nawi?zuj?c w tre??ci i formie do takich arcydzie?? jak Podr????e Guliwera czy Kandyd.

Szlachcic z Piemontu, Robert de la Grive, uratowany z katastrofy morskiej, dostaje si? na opuszczony statek "Daphne", zakotwiczony w pobli??u nieznanej Wyspy. Na pok??adzie i w licznych pomieszczeniach znajduje wiele tajemniczych przyrz?d??w oraz ptak??w i ro??lin. Z czasem si? dowiadujemy, ??e Robert trafi?? na morze jako tajny wys??annik Mazarina i Colberta, usi??uj?cych odkry? sekret obliczania d??ugo??ci geograficznej.

Dziwnym zrz?dzeniem losu naszemu bohaterowi r??wnie?? na pok??adzie "Daphne" przyjdzie si? zajmowa? t? kwesti?. Prawdopodobnie statek stoi w pobli??u sto osiemdziesi?tego po??udnika, zatem na le???cej po jego drugiej stronie Wyspie - wedle oblicze?? XVII-wiecznych geograf??w - powinien by? jeszcze dzie?? poprzedni. N?kany wspomnieniami utraconej mi??o??ci i wizj? nikczemnego brata-sobowt??ra, Robert coraz zapami?talej pragnie dosta? si? na Wysp?, gdzie mo??na pono? ujrze? Go???bic? Koloru Pomara??czy.

W XVII stuleciu problem obliczania d ?? u g o ?? c i g e o g r a f i c z n e j sp?dza?? sen z powiek mo??nym tego ??wiata. Zamorskie wyprawy dawa??y w??wczas mo??liwo??? znacznego powi?kszenia stanu posiadania, zapewnia??y nowe ??r??d??a bogactw i dobrobytu. Jednak by zaw??adn?? oceanami, nale??a??o pozna? wszystkie tajniki nawigacji. Ju?? samo wyznaczenie po??udnika zerowego by??o kwesti? sporn?, gdy?? po??udniki, jako linie hipotetyczne, maj? t? sam? d??ugo??? i ??aden z nich nie zosta?? wyr????niony, jak r??wnik w??r??d r??wnole??nik??w, w spos??b naturalny. Kolejnym problemem by?? pomiar czasu na morzu. Zegar wahad??owy si? do tego nie nadawa?? ze wzgl?du na ko??ysanie pok??adu. Pr??bowano wielu innych sposob??w, cho?by tak kuriozalnych jak pos??u??enie si? "proszkiem sympatii". Prototyp chronometru morskiego zbudowa?? dopiero w 1735 roku angielski zegarmistrz, John Harrison. Ten skromny prowincjusz, obcy dworskim koteriom, d??ugo musia?? jednak czeka? na oficjalne uznanie.

W pierwszej po??owie XVII wieku Francj? rz?dzili dwaj ministrowie. Ludwik XIII obdarzy?? zaufaniem i w??adz? kardyna??a Richelieu. Po ??mierci monarchy i jego zausznika cz???? uprawnie?? przesz??a w 1643 roku - zgodnie z wol? kr??lowej Anny Austriaczki - na kardyna??a M a z a r i n a. Ten m??? stanu, z pochodzenia W??och (Giulio Mazzarini), faktycznie kierowa?? pa??stwem. Celem jego polityki zagranicznej by??o ugruntowanie mi?dzynarodowej pozycji Francji, tote?? kwestia wyznaczania d??ugo??ci geograficznej niew?tpliwie pozostawa??a w sferze zainteresowa?? kardyna??a i jego urz?dnik??w, w??r??d kt??rych wyr????nia?? si? Colbert. Po ??mierci Mazarina (1661) 23-letni Ludwik XIV og??osi??, ??e odt?d sam b?dzie sprawowa?? rz?dy jako Kr??l S??o??ce. W sztuce dominowa?? wtedy b a r o k, kt??ry panuje r??wnie?? na kartach tej powie??ci.

Czas Gniewu

??Czas gniewu? to kontynuacja ??Po po??udniu?. Kolejny tom historii polskiej polityki, obejmuj?cy lata 1996-2005. G????wnymi bohaterami s? politycy Sojuszu ?? Miller i Kwa??niewski, kt??rych konflikt zniszczy?? lewicowe imperium. W tle s? liderzy rz?du AWS-UW ?? Buzek, Krzaklewski i Balcerowicz. Oraz Lepper, kt??ry okaza?? si? jedn? z najwa??niejszych postaci w dziejach polskiej polityki.

Jak pisze Rober Krasowski: Kiedy si? patrzy na tamte lata, niemile uderza obserwacja, ??e mia??ko??? polityki nie obni??y??a jej atrakcyjno??ci. By??a bez znaczenia, bez ci???aru, jednak nie wia??o ze?? nud?. Zw??aszcza pojedynek o dominacj? na lewicy - mi?dzy Kwa??niewskim a Millerem - mia?? w sobie porywaj?c? dramaturgi?. Do ostatniej chwili nie by??o wiadomo, kto w tej grze jest nadmuchan? wielko??ci?, a kto wielko??ci? prawdziw?. Odpowied?? na to pytanie padnie pod koniec ksi???ki, ale w trakcie pisania nachodzi??o mnie cz?sto zdumienie, jak wiele energii po??wi?cili??my w ko??cu tak b??ahej sprawie. Kwa??niewski czy Miller? Po latach ich wojna jest burz? w szklance wody. Rywalizacj?, w kt??rej wa??? si? losy, ale nie nasze, lecz tylko obu tych pan??w. Bili si? o swoj? s??aw?, o swoj? pozycj?.

Samo Sedno - Jak inwestowa? i pomna??a? oszcz?dno??ci?

Poznaj rady do??wiadczonego dziennikarza i inwestora. Maciej Samcik przeprowadzi ci? przez labirynt ró??nych metod inwestowania i uchroni przed pope??nieniem kosztownych b???dów. Poznasz zalety i wady lokat bankowych, obligacji skarbowych czy polis ubezpieczeniowych, a tak??e szerokie mo??liwo??ci inwestycji alternatywnych, np. w nieruchomo??ci, sztuk? czy z??oto. Zrozumiesz zasady dzia??ania gie??dy oraz mechanizmy funkcjonowania rynków mi?dzynarodowych. Dowiesz si?, jak ostatnie zmiany w OFE wp??yn? na twoj? emerytur?.

Wydanie zosta??o rozszerzone i uaktualnione zgodnie z realiami rynkowymi oraz stanem prawnym na 2014r.

To uczciwy i dobry sposób, by wci?gn?? czytelnika do fascynuj?cej gry w inwestowanie. Ksi???ka jest wiarygodnym ??ród??em wiedzy o sensownym odk??adaniu pieni?dzy.

Dziennik Gazeta Prawna

Ksi???k? ??wietnie si? czyta. Poradnik ten zosta?? napisany j?zykiem dla laików, ka??dy z nas zrozumie o co chodzi w pozornie skomplikowanych produktach finansowych.

portal edukacji finansowej NewTrader.pl

 

Ksi???k? polecamy szczególnie osobom, które do tej pory nie oszcz?dza??y lub robi??y to bez zamys??u. Ta lektura z pewno??ci? zach?ci czytelnika do przemy??lenia w??asnych wydatków i przedstawi szerokie mo??liwo??ci pomna??ania kapita??u.

?ukasz Nowak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

O autorze:

Maciej Samcik – dziennikarz ekonomiczny „Gazety Wyborczej”. Laureat presti??owych nagród, w tym nagrody Grand Press dla najlepszego dziennikarza specjalistycznego oraz wyró??nienia Economicus za poradnik Jak pomna??a? oszcz?dno??ci?. Autor i wspó??autor poradników o oszcz?dzaniu, rankingów i konkursów gie??dowych. Prowadzi popularny blog o tematyce ekonomicznej „Subiektywnie o finansach” pod adresem Samcik.blox.pl.

 

Cz??owiek z lasu

Ksi???ka Sylwestra Latkowskiego Cz??owiek z Lasu. Polska lokalna dokumentuje polsk? rzeczywisto??? ?? dziej?c? si? poza stolic?, poza centrum kraju. Jest to opowie??? prawdziwa, rozgrywa si? w miastach wojew??dztwa ??wi?tokrzyskiego, po??o??onych na tyle daleko od Warszawy, ??eby stworzy? sw??j w??asny, lokalny ??wiat, a jednocze??nie na tyle blisko, ??eby wci?ga? we?? postacie z pierwszych stron gazet...

Nie ma lepszego przyk??adu, czym jest mafia w Polsce: uk??ady na dole, si?gaj?ce g??ry. Ale nie o mafii to ksi???ka, a o Polsce: tej dzisiejszej?? oddalonej o sto kilkadziesi?t kilometr??w od Warszawy.

Ugotuj sw??j biznes. Historie mi??o??nik??w jedzenia, kt??rzy swoj? pasj? zmienili w karier?

Je??li na co dzie?? wypiekasz pyszne chleby na zakwasie, latem przygotowujesz setki s??oiczków z przetworami, a w weekendy twoja kuchnia zamienia si? w ma??? cukierni?. Je??li znajomi i rodzina nie mog? wyj??? z podziwu nad twoimi zdolno??ciami kulinarnymi, a ty zaczynasz si? zastanawia?, czy nie warto zamieni? swojej pasji w biznes... koniecznie si?gnij po t? inspiruj?c? publikacj?.

Autorka – Rachel Hofstetter – zaprezentowa??a w niej sylwetki ameryka??skich przedsi?biorców gastronomicznych, którzy zarabiaj? na swojej mi??o??ci do gotowania. Od smakowych mase?? czekoladowych, przez domow? granol? i sos do spaghetti, po wina kalifornijskie w przyst?pnych cenach, otrzymujemy wgl?d w inspiruj?c? ró??norodno??? bran??y kulinarnej, poznajemy przedsi?biorców, ich po??wi?cenie i drog? do sukcesu.

Dzi?ki tym wywiadom, otrzymasz praktyczne wskazówki, jak odnie??? sukces w bran??y gastronomicznej, oraz: jak bez znajomo??ci i do??wiadczenia stworzy? mark? rozpoznawaln? na rynku krajowym; jak umówi? si? na spotkanie z handlowcami du??ych sieci handlowych; co musisz wiedzie? o prawnych regulacjach rynku spo??ywczego; dlaczego ma??y bud??et pocz?tkowy mo??e okaza? si? twoim sprzymierze??cem; jakie s? rady dla firm zajmuj?cych si? produktami bezglutenowymi, organiczn? ??ywno??ci?, winami i napojami alkoholowymi; co ka??dy przedsi?biorca chcia??by us??ysze? ju?? na pierwszym etapie zak??adania firmy; dlaczego robienie tego, co si? kocha, jest zawsze dobrym pomys??em.

Dowiedz si?, jak zami??owanie do gotowania zmieni? w dobrze prosperuj?cy biznes kulinarny.

Mroczne pragnienia

Nowa trylogia na miar? Pi??dziesi?ciu twarzy Greya

Sara, nauczycielka angielskiego, odnajduje pami?tniki Rebeki,

która zagin???a w niewyja??nionych okoliczno??ciach.

Chocia?? wie, ??e grozi jej wielkie niebezpiecze??stwo, chce za wszelk? cen?dowiedzie? si?, co sta??o si? z ich autork?.

Z ka??dym kolejnym dniem fascynuj?ce ??ycie Rebeki coraz bardziej poch??ania Sar?, która bez pami?ci zatraca si? w nieznanym jej dot?d, pe??nym nami?tno??ci, intryguj?cym ??wiecie.

W poszukiwaniach prawdy pomaga jej seksowny i przystojny artysta Chris.

Równie?? surowy i w??adczy Mark oferuje jej wsparcie. Dzi?ki niemu dowie si?, do czego doprowadzi??y Rebek? jej tajemnice i sekrety.

Czy mo??e im zaufa??

Czy Sara opanuje swoje nami?tno??ci?

A mo??e sama ulegnie mrocznym pragnieniom…

Modelowanie rzeczywisto??ci

Celem nauki jest opisywanie, t??umaczenie i przewidywanie zachowania otaczaj?cego nas ??wiata. Rzeczywisto??? jest jednak zbyt skomplikowana, aby mo??na j? by??o przedstawi? bez zastosowania uproszcze?? i przybli??e??.

Dlatego, gdy opisujemy wybrane zjawisko, bierzemy pod uwag? jedynie te elementy rzeczywisto??ci, o kt??rych s?dzimy.

Poznawszy zachowanie bardzo prostych obiekt??w, mamy nadziej?, ??e odkryjemy regu??y rz?dz?ce zachowaniem obiekt??w bardziej z??o??onych.

??ycie codziennie w muzu??ma??skim Madrycie

Ksi???ka ukazuje oblicze Madrytu, którego pró??no szuka? w przewodnikach turystycznych. Opowiada o ??yciu codziennym muzu??manów, którzy przybywaj?c do Hiszpanii przywie??li ze sob? baga?? odmiennych do??wiadcze??.

Proponujemy wypraw? do Madrytu, gdzie nocne ??ycie, muzeum Prado, stylowe kawiarnie czy stadion Santiago Bernabeu wspó??istniej? z meczetami, arabskimi sklepikami oraz biurami turystycznymi organizuj?cymi pielgrzymki do Mekki.

Magdalena Nowaczek-Walczak − arabistka, doktorantka UW, sp?dzi??a dwa lata w Madrycie, gdzie mia??a okazj? pozna? bli??ej spo??eczno??? muzu??ma??sk?. Oprócz islamu w kraju flamenco, corridy i wina interesuje si? arabskim przek??adem Harry'ego Pottera, Mekka Col?, lalk? Fulla i innymi przejawami globalizacji ??wiata arabskiego.