Czynniki ch??odnicze - Raport. Wydanie 17 - ebook

Wydawca: Bitzer K??hlmaschinenbau GmbH
Język: polski
Data wydania: 2012-09-01
ISSN:
Średnia ocena: 5.0

Opis:
Od pocz?tku lat 90-tych ubieg??ego wieku w technice ch??odniczej i klimatyzacyjnej nast?pi??o szereg drastycznych zmian. Ich przyczyn? jest udzia?? czynnik??w ch??odniczych emitowanych do atmosfery w niszczeniu ozonu stratosferycznego oraz powi?kszaniu efektu cieplarnianego. Ma to szczeg??lne znaczenie w przypadku handlowych instalacji ch??odniczych i urz?dze?? klimatyzacyjnych, w szerokim zakresie ich stosowania. Jeszcze do niedawna typowymi czynnikami ch??odniczymi, wykorzystywanymi w takich uk??adach by??y substancje zubo??aj?ce warstw? ozonow?, a mianowicie R12, R22 i R502. Ponadto, w specyficznych zastosowaniach, mo??na by??o spotka? R114, R12B1, R13B1, R13 i R503. W krajach uprzemys??owionych wykorzystanie tych czynnik??w nie jest ju?? dozwolone, z wyj?tkiem R22. Jednak??e na obszarze Unii Europejskiej trwa zdecydowany, stopniowy proces wycofywania z u??ycia i tego czynnika (patrz str. 8). Harmonogram redukcji wykorzystania R22 jest w Unii Europejskiej kr??tszy w por??wnaniu z ustaleniami um??w og??lno??wiatowych ze wzgl?du na zdolno??? R22 do niszczenia ozonu stratosferycznego mimo, ??e potencja?? zuba??ania warstwy ozonowej tego czynnika jest stosunkowo ma??y. Pocz?wszy od roku 2010 przepisy o wycofywaniu czynnika R22 z u??ycia wesz??y w ??ycie tak??e w innych krajach, np. w USA.