Wyspa dnia poprzedniego - ebook

Autor:
Wydawca: Noir sur Blanc
Język: polski
Data wydania: 2014-04-03
ISSN: 9788373924611
Średnia ocena: 0.0

Opis:

W Wyspie Dnia Poprzedniego Umberto Eco w typowy dla?? spos??b ???czy przygodow? fabu??? z dyskursem filozoficznym, nawi?zuj?c w tre??ci i formie do takich arcydzie?? jak Podr????e Guliwera czy Kandyd.

Szlachcic z Piemontu, Robert de la Grive, uratowany z katastrofy morskiej, dostaje si? na opuszczony statek "Daphne", zakotwiczony w pobli??u nieznanej Wyspy. Na pok??adzie i w licznych pomieszczeniach znajduje wiele tajemniczych przyrz?d??w oraz ptak??w i ro??lin. Z czasem si? dowiadujemy, ??e Robert trafi?? na morze jako tajny wys??annik Mazarina i Colberta, usi??uj?cych odkry? sekret obliczania d??ugo??ci geograficznej.

Dziwnym zrz?dzeniem losu naszemu bohaterowi r??wnie?? na pok??adzie "Daphne" przyjdzie si? zajmowa? t? kwesti?. Prawdopodobnie statek stoi w pobli??u sto osiemdziesi?tego po??udnika, zatem na le???cej po jego drugiej stronie Wyspie - wedle oblicze?? XVII-wiecznych geograf??w - powinien by? jeszcze dzie?? poprzedni. N?kany wspomnieniami utraconej mi??o??ci i wizj? nikczemnego brata-sobowt??ra, Robert coraz zapami?talej pragnie dosta? si? na Wysp?, gdzie mo??na pono? ujrze? Go???bic? Koloru Pomara??czy.

W XVII stuleciu problem obliczania d ?? u g o ?? c i g e o g r a f i c z n e j sp?dza?? sen z powiek mo??nym tego ??wiata. Zamorskie wyprawy dawa??y w??wczas mo??liwo??? znacznego powi?kszenia stanu posiadania, zapewnia??y nowe ??r??d??a bogactw i dobrobytu. Jednak by zaw??adn?? oceanami, nale??a??o pozna? wszystkie tajniki nawigacji. Ju?? samo wyznaczenie po??udnika zerowego by??o kwesti? sporn?, gdy?? po??udniki, jako linie hipotetyczne, maj? t? sam? d??ugo??? i ??aden z nich nie zosta?? wyr????niony, jak r??wnik w??r??d r??wnole??nik??w, w spos??b naturalny. Kolejnym problemem by?? pomiar czasu na morzu. Zegar wahad??owy si? do tego nie nadawa?? ze wzgl?du na ko??ysanie pok??adu. Pr??bowano wielu innych sposob??w, cho?by tak kuriozalnych jak pos??u??enie si? "proszkiem sympatii". Prototyp chronometru morskiego zbudowa?? dopiero w 1735 roku angielski zegarmistrz, John Harrison. Ten skromny prowincjusz, obcy dworskim koteriom, d??ugo musia?? jednak czeka? na oficjalne uznanie.

W pierwszej po??owie XVII wieku Francj? rz?dzili dwaj ministrowie. Ludwik XIII obdarzy?? zaufaniem i w??adz? kardyna??a Richelieu. Po ??mierci monarchy i jego zausznika cz???? uprawnie?? przesz??a w 1643 roku - zgodnie z wol? kr??lowej Anny Austriaczki - na kardyna??a M a z a r i n a. Ten m??? stanu, z pochodzenia W??och (Giulio Mazzarini), faktycznie kierowa?? pa??stwem. Celem jego polityki zagranicznej by??o ugruntowanie mi?dzynarodowej pozycji Francji, tote?? kwestia wyznaczania d??ugo??ci geograficznej niew?tpliwie pozostawa??a w sferze zainteresowa?? kardyna??a i jego urz?dnik??w, w??r??d kt??rych wyr????nia?? si? Colbert. Po ??mierci Mazarina (1661) 23-letni Ludwik XIV og??osi??, ??e odt?d sam b?dzie sprawowa?? rz?dy jako Kr??l S??o??ce. W sztuce dominowa?? wtedy b a r o k, kt??ry panuje r??wnie?? na kartach tej powie??ci.